Hvorfor tage legen alvorligt?

På Pulsskolen tager vi legen alvorligt. Og hvorfor det? Jamen, for os er det allervigtigste, at alle børnene føler sig så trygge og har det så sjovt, at de glemmer tid og sted. Eller med andre ord, at de leger sig igennem ugen.

Men hvad det vil det mere præcist sige at tage legen alvorligt? Og hvad er leg egentlig? Det vil vi gå mere i dybden med i denne artikel.

Kan leg overhovedet defineres?

Kan leg sættes på formel? Kan man definere det? Leg er et vanskeligt begreb at definere og i litteraturen findes mange forskellige definitioner. Ifølge Jessen og Lund (2008) er begrebet leg svært at definere, fordi det er ”en aktivitet, der repræsenterer en anden værdiskala end den, vi normalt anvender og tænker med”. Leg lader sig ikke indordne under sædvanlige logiske begreber i modsætning til hverdagens andre menneskelige aktiviteter og er derfor svær at sætte på formel. Den er hinsides fornuften, og legen er ikke bundet til nogen bestemt verdensanskuelse. Legen er en fri handling, som ikke tjener noget formål i form af psykologiske og biologiske forklaringer af legens egenskaber. 

To af de fremherskende legeforskere vi har herhjemme, Jessen & Lund, definerer leg som følgende: 

”Leg er handlinger, vi udfører eller deltager i med det formål at skabe en virkelighedsfære, hvori vi frit og suverænt kan skabe og regulere stemninger (fysiske og psykiske spændingstilstande), som giver os specifikke, ønskede (lyst-) oplevelser, socialt og individuelt”

Jessen og Lund lægger her vægt på, at leg er en lystbetonet aktivitet i et afgrænset univers. En anden af vores danske kendte legeforskere er Jørn Møller, som definerer leg således:
”Hvis processen er vigtigere end resultatet, leger man!”

Og præcis denne definition arbejder vi med udgangspunkt i. Processen SKAL være det vigtigste – også selvom det at vinde er en del af selve legen.

Legens væsen og kendetegn

Leg er lystbetonet

Leg er en lystbetonet og frivillig handling, som kan bære formålet i sig selv. I legen produceres ikke nødvendigvis noget ud over legen selv. Leg behøver dermed ikke at være et middel til andre mål og kan ikke nødvendigvis legitimeres med andre formål. Dette betyder også, at legen er underlagt den frie vilje, og at mennesker ofter leger, fordi de vil det. Mennesket er dermed ikke pålagt at lege, og legen kan til enhver tid afbrydes eller undværes; ”al leg er først og fremmest en frivillig handling. Leg på kommando er ikke længere leg. Man kan allerhøjst tvinges til at efterligne en leg” 

Leg er målet i sig selv

Leg kan stå som et selvbegrundet fænomen, som ikke behøves at legitimeres med ydre formål – leg kan bære formålet i sig selv og producerer ikke nødvendigvis noget ud over legen såsom læring, udvikling mv. Det skal dermed ikke forstås således, at leg er formålsløst, men at leg kan være formålet med leg. Dermed kan leg heller ikke nødvendigvis gøres til instrument for andre mål. Leg er underlagt den frie vilje, og mennesker leger, fordi de vil legen. Det er hermed ikke sagt, at legen ikke kan være et middel til et andet mål end legen selv. Legen er en fantastisk katalysator for læring, udvikling, teamudvikling mv. Det indeholder mange fantastiske egenskaber, som kan bidrage positivt mange steder i samfundet.

Leg er ikke virkelig virkelighed

Legen foregår i et rum, som er forskelligt fra den virkelige verden. Handlinger og regler i legen skal tolkes efter andre regler end den omgivende virkelighed, og legen kan dermed siges at have sin egen logik og struktur.

Regler sætter rammen for leg

Selvom legen kan anses som en fri aktivitet, er det ikke ensbetydende med, at leg er uden regler og konventioner. Leg har regler, som sætter rammerne for den konkrete leg. Reglerne er dog ikke statiske. De forandrer sig løbende gennem legen. De regler, der gælder indenfor den tilfældigt afstukne verden (legeverdenen), står urokkeligt fast og tåler ikke at blive draget i tvivl. Hvis reglerne overtrædes styrter legens verden sammen, og legen er forbi. I denne sammenhæng kan man bruge begrebet fair play som eksempel på overholdelse af spillets regler som en del af legen. Her kræves ærligt spil. Indenfor legens verden, vil den person, som tydeligt overskrider reglerne, opfattes mere negativt end den, som spiller falsk, da den, som spiller falsk, lader til at overholde reglerne og dermed giver udtryk for at anerkende legens regler. Han/hun har således lettere ved at opnå tilgivelse end den, som ødelægger illusionen og slår legens verden i stykker. I legens rum forventes at alle, der træder ind i dette univers, påtager sig en bestemt indstilling og overholder reglerne. 

Leg er alvor

Leg kræver en indsats og er en proces, hvor den legende er aktør eller med-aktør. Leg kræver ofte, at man foretager en række aktive handlinger, som ikke i sig selv er leg, men som har det formål at skabe grundlaget for de legendes oplevelser. På den måde kan man sige at leg er alvor, men af en anden orden end den, der eksisterer uden for legens rammer. Det kræver en bestemt indstilling, hvor man skal give sig hen i legen, turde lade sine følelser, lyst og lystighed komme til udtryk.

Alt i alt er legen en spontan, frivillig, men alvorlig proces, som kræver en indsats, og som foregår i et rum, der er forskelligt fra den virkelige verden.

Hvordan legen tages alvorligt på Pulsskolen?

Vi tror på, at en oplevelse af leg er fundament for at børn og unge oplever glæde ved at bevæge sig og en motivation for at blive ved efterfølgende. Derfor tager vi udgangspunkt i at aktiviteterne, som vi laver med børnene kan skabe rum til leg. Alle instruktører uddannes til at forstå legens kendetegn og får viden om, hvordan de rum og fællesskaber som understøtter legen skabes. At vores deltagere også lærer en masse i løbet af ugen er fantastisk – men vi ser det som en konsekvens af legen og glæden og som et sekundært mål ift. legen.